ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ?

1.1. «Програма лояльності «BEAUTIQ» – це бонусно-дисконтна програма (надалі – «Програма»), що являє собою комплекс взаємопов'язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг); 1.2. «Оператор Програми» є ФОП Мороз М.Р. (надалі – «Оператор»), салон краси Beautiq Studio. Адреса: 79037, м.Львів, вул. Малинова, 8.1.3. «Учасник Програми» - повнолітня фізична особа, що досягла 18 років і яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді, та яка немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми та «Політики конфіденційності».1.4. «Бонус» – це умовна облікова одиниця, яка визначає об'єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти, чи цінного паперу;1.5. «Рахунок Учасника» - це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з Бонусами Учасника Програми.1.6. «Винагорода» – це певний товар (робота, послуга, визначена Оператором), який Учасник має можливість отримати, в Оператора. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд.1.7. «Анкета» – паперовий бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, окремий документ, чи частина документа, заповнюючи та підписуючи яку фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними в ній умовами, а також дозволяє передавати та обробляти надані ним персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.1.8. «Персональні дані» – інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповнені Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з оплатою роботи або послуги.
2.2. Всі зміни та доповнення до Правил та умов Програми офіційно публікуються на веб-сторінці Програми www.beautiq.com.ua і вступають в силу з моменту публікації.
2.3. Інформація про стан рахунку Учасника можна дізнатись в адміністратора Оператора.

3. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній автоматизованій системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов'язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми.3.2. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою, визначеною у п.7.5. Правил Програми, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до бази персональних даних клієнтів «Beautiq Studio», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей. 3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо чи невірно.3.4. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та інші особи, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

4.1. Оператор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Рахунку Учасника, анулювання усіх накопичених Бонусів у випадках, якщо Учасник:4.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Оператором;
4.1.2. Надає Оператору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;
4.1.3. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Карткою та Балансом Бонусів» визначаються одноособово Оператором та не підлягають оскарженню). Наприклад, Учасник накопичує Бонуси за допомогою інших Учасників;
4.1.4. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.
4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час, надіславши Оператору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Оператора щодо припинення участі у Програмі із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру телефона Учасника. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Програма регулює відносини Оператора та Учасника Програми до умов цих Правил.
5.2. Програми є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.
5.3. Оператор залишає за собою право:
- самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;
- самостійно визначати також кількість та вартість Бонусів і Винагород;
- Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми у випадку порушення Правил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.
- Оператор залишає за собою право скасувати або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником Бонуси можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення). Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що
виникають в наслідок таких змін.
5.4. Оператор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.
5.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.
5.6.  Учасник Програми має право:
- комплекс прав щодо захисту персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства;
- перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Бонусів;
- отримувати від Оператора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними у п.2.3. Правил, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, іншими засобами
зв’язку.
5.7. Учасник надає Операторові право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми електронною поштою, телефоном та/або SMS. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Оператора шляхом надсилання на адресу Оператора (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення про таку відмову.
5.8. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну прізвища, ім’я, по батькові, та інших персональних даних, визначених в Анкеті. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти, операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

6. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

6.1. Нарахування Бонусів відбувається:
6.1.1.  при розрахунку за придбані роботи (послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками.
6.2. Нарахування накопичених Бонусів відбувається в режимі реального часу. У випадку відсутності зв'язку транзакції нарахування Бонусів зберігаються у буфері системи Партнера і надсилаються до системи при відновленні зв'язку.
6.3. Нараховані Бонуси реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.
6.4. Накопичені Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.
6.5. Накопичені Бонуси починають бути активнимі через 14 днів після моменту розрахунку за придбані роботи (послуги) і мають бути  використані Учасником протягом 90 днів з моменту їх активації на рахунок, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з рахунку.
6.6. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Бонуси на особистому рахунку, звернувшись до Оператора.
6.7. Оператор Програми визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.
6.8. Бонуси на рахунку Учасника, визначають поточний об'єм прав Учасника на отримання Винагород, з розрахунку 1 (один) Бонуси дорівнює 1 (одній) гривні вартості Винагороди.
6.9.  Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:
продаж послуги Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною 1 (одна) гривня, у випадку отримання Учасником Винагороди, вартість якої дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника;
продаж послуги Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних Бонусів.
продаж послуги Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною яка дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника.
6.10. Винагорода, що придбавається Учасником за Бонуси - призначена виключно для кінцевого/особистого споживання. Використання (перепродаж) її у комерційних цілях, не пов’язаних з особистим кінцевим споживанням - заборонений.
6.11 При отриманні Винагороди Учасником проводиться списання Бонусів із рахунку Учасника Програми. Списання відбувається в режимі реального часу.
6.12 У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань Бонусів, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.
6.13 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Власник персональних даних: ФОП Мороз М.Р., 79037, м.Львів, вул Малинова, 8.7.2. Форма надання згоди: Анкета, що подається Власнику персональних даних у паперовій формі.7.3. База персональних даних: База персональних даних клієнтів «Beautiq Studio».7.4. Склад та зміст персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних:- прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта;- дата народження;- контактний номер мобільного телефону;- адресу особистої електронної пошти;- відомості про способи комунікації;- інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Оператором в процесі ведення Оператором своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг.7.5. Метою обробки персональних даних є:- забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; забезпечення комунікацій з клієнтами;- надання Учасникам рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо спеціальних пропозицій Оператора;- вивчення попиту, інформування Учасників про нові товари, послуги Оператора;- забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.7.6. Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:- збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.7.5. Правил;- обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Власника), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов'язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.7.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних: Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, Учасник, тим самим, підтверджує свою згоду на внесення наданим ним персональних даних до бази персональних даних клієнтів «Beautiq Studio», а також підтверджує те, що він ознайомлений зі своїми правами, як суб’єкт персональних даних, визначеними у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», з їх складом, змістом та метою, способами їх обробки, а також проумови передачі наданих ним персональних даних третім особам.7.8. Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних: Учасник Програми надає Володільцю дозвіл на обробку його персональних даних протягом 10 років. Суб’єкт може відкликати чи змінити термін дії даної згоди на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення на адресу Власника (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 днів до передбачуваної дати відкликання/зміни терміну дії цієї згоди. Суб'єкт персональних данихпогоджується на те, що протягом зазначеного терміну Власник не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.